REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA z o.o. Sp. k.

I. DEFINICJE:

 

INTERIA.PL – Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Usługa – nadanie Adresu Elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

Konto Bezpłatne – Usługa świadczona na żądanie Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, obejmująca czynności związane z personalizacją komunikatów reklamowych udostępnianych Użytkownikowi przez INTERIA.PL.

Konto Płatne – Usługa świadczona na żądanie Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, za określoną w Cenniku opłatą stałą (opłata abonamentowa) na życzenie Użytkownika.

Okres podstawowy – okres świadczenia Konta Płatnego licząc od dnia uruchomienia do ostatniego dnia okresu abonamentowego wykupionego przez Użytkownika.

Okres wygaszenia – okres 30 dni liczony od pierwszego dnia po zakończeniu Okresu podstawowego, w którym to okresie Użytkownik nie może korzystać z funkcjonalności Konta Płatnego z związku z brakiem wniesienia opłaty, ale może Konto Płatne ponownie aktywować i opłacić.

Konto – Konto Bezpłatne, Konto Płatne.

Partner – oznacza podmiot współpracujący z INTERIA.PL.

Serwis – system stron WWW o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem http://poczta.interia.pl/.

Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez INTERIA.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez INTERIA.PL lub Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez INTERIA.PL w domenie www.interia.pl.

Adres Elektroniczny – to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące się w ofercie INTERIA.PL nadawane przez INTERIA.PL dla Konta Pocztowego umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna deklarująca wiek powyżej 16 roku życia, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca drugą strona Umowy zawartej z INTERIA.PL., upoważniona do korzystania z Usługi za pośrednictwem Konta.

Spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).

Usługa SMS – Usługa o podwyższonej opłacie tj. publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze późn. zm.):

a. świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla Użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie Użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą w wysokości procentu wartości SMS,

b. której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach Serwisu.

Usługi Dodatkowe – usługi świadczone drogą elektroniczną, których aktywacja i korzystanie wymaga posiadania aktywnego Konta, są to m.in. forum internetowe i komentarze w portalu www.interia.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania kont pocztowych w portalu INTERIA.PL i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300 Kontakt z INTERIA.PL:

a. tel. +48 12 646 28 12,

b. fax. + 48 12 646 27 10,

c. e-mail: bok@firma.interia.pl,

d. adres: os. Teatralne 9a 31-946 Kraków.

2. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Usługa  stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219).

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w przypadku:

a. Usługi udostępnianej za opłatą  na czas określony trwania  Okresu podstawowego lub

b. Usługi udostępnianej nieodpłatnie na czas nieokreślony.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą:

a. rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron i usunięcia Konta,

b. w przypadku Usługi udostępnianej za opłata z chwilą upływu Okresu podstawowego.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki Internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.

2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.

3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się na stronie http://pomoc.poczta.interia.pl/news-wspierane-przegladarki,nId,2571944.

4. Z Usługi można korzystać poprzez aplikację mobilną lub dowolne oprogramowanie klienta pocztowego.

 

IV. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie świadczonych Usług. Godziny urzędowania wskazane na stronie o adresie  http://pomoc.poczta.interia.pl/bok

2. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

 

V. LICENCJA

1. INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu – klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny, aplikacji oraz stron Serwisu:

a. na warunkach licencji w przypadku Kont Bezpłatnych  (licencja typu Adware) pod warunkiem wyrażenia zgód wskazanych  w ust. 4 rozdz. VI Regulaminu,

b. na warunkach licencji płatnej w przypadku Kont Płatnych.

2. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego oraz wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL  zawarła odpowiednie umowy.

3. Użytkownik  jest uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

 

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. INTERIA.PL świadczy Usługę za opłatą z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

2. W ramach ścieżki zamówienia Usługi, Użytkownik może wybrać sposób świadczenia

Usługi:

a. Konta Płatnego,

b. Konta Bezpłatnego,

W obu przypadkach funkcjonalność Kont jest tożsama.

3. W przypadku wariantu Konta Płatnego, Użytkownik aktywując Adres Elektroniczny:

a. zawiera  umowę na czas określony,

b. wybiera sposób wniesienia opłaty.

4. W przypadku wariantu Konta bezpłatnego, INTERIA.PL nie obciąża Użytkownika opłatą za jego świadczenie  w zamian za dobrowolne wyrażenie przez Użytkownika zgody na:

a. otrzymywanie, na swoje konto poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem

b. na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dalej: INTERIA) swoich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z konta pocztowego, portalu Interia w ramach usługi konta pocztowego w tym profilowanie w celu prowadzenia marketingu towarów i usług INTERIA i podmiotów trzecich dopasowanych do moich potrzeb i zainteresowań. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

5. Wyrażenie powyższych zgód przez Użytkownika, umożliwia świadczenie użytkownikowi Usługi za którą nie płaci, a jednocześnie umożliwia INTERIA.PL dokonywanie operacji na danych osobowych Użytkownika i kierowanie do jego osoby komunikatów reklamowych.

6. Użytkownik może skorzystać z Usługi bez ponoszenia opłat w zamian za chęć otrzymywania od INTERIA.PL komunikatów reklamowych (mailingów).

7. Usługa obejmuje:

a. umożliwienie Użytkownikom przybrania Adresu Elektronicznego,

b. umożliwienie Użytkownikom korzystania z Adresu Elektronicznego z dowolnego                              urządzenia końcowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej lub oprogramowania webmail,

c. w przypadku wyboru Konta Bezpłatnego dopasowanie treści reklamowych do zaobserwowanych lub zadeklarowanych preferencji Użytkownika.

 

8. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą:

a. rejestracji Konta Bezpłatnego i  akceptacji Regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie Usługi,

b. w przypadku  Konta Płatnego w momencie dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika (data sprzedaży).

9. Zawarcie Umowy o Usługi wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku wyboru Konta Bezpłatnego zawarcie Umowy na Usługę wymaga dodatkowo złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgody o treści opisanej w ust. 4  powyżej.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

11. Umowa o Usług jest zawierana  w języku polskim.

12. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. podania  w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

13. Użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie INTERIA.PL.

14. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej korzysta z Usługi poprzez wybranego przez siebie przedstawiciela.

15. Użytkownikiem Konta Bezpłatnego może być jedynie osoba fizyczna.

16. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)

17. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu Elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika).

18. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a INTERIA.PL oświadcza, iż Biuro Obsługi Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 17 powyżej).

19. W celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do Konta, Użytkownik:

a. będący jednocześnie abonentem jednego z operatorów telekomunikacyjnych oraz

b. który wprowadził nr telefonu komórkowego do formularza rejestracyjnego,

może skorzystać z Usługi SMS dostępnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Usługa SMS polega na przyjmowaniu od Użytkowników wiadomości SMS dotyczących usług wskazanych na stronach w Serwisu.

21. Korzystać z Usługi SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej operatorów telekomunikacyjnych.

22. W odpowiedzi na wysłaną przez Użytkownika wiadomość SMS, Serwis wygeneruje wiadomość na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS z kodem, który należy wprowadzić na stronie internetowej Serwisu.

23. Uzyskany przez Użytkownika kod dostępu umożliwiający dostęp do zamawianej usługi wygasa:

a. w przypadku niewpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do serwisów INTERIA.PL przed upływem 24 godzin od wysłania go Użytkownikowi przez Serwis,

b. po wpisaniu kodu dostępu na stronie internetowej Serwisu umożliwiającej dostęp do określonego świadczenia.

24. Opłaty za wysłanie SMS są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych Serwisu w miejscu, w którym został podany numer Usługi SMS. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS pod wskazane powyżej numery nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

25. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

26. INTERIA.PL nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługę ze zwykłą starannością.

27. Usługodawcą usługi SMS jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta SIM użytkownika.

28. Usługa dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

a. T-Mobile: T-Mobile Polska S.A. Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa KRS 0000391193 REGON 011417295 NIP 526-10-40-567 Kapitał zakładowy 471 mln złotych, Kontakt: https://i-boa.t-mobile.pl/iboa3/auth2/auth.html

b. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa KRS Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995 kapitał zakładowy Orange Polska S.A z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych  adres do korespondencji Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

c. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Tel: +48 22 319 40 00

d. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa Tel. 601 102 601

i wyłącznie dla użytkowników kart SIM na terenie Polski.

 

VII.  ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę  na Usługę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez wybór opcji „Usuwanie konta” w panelu konta użytkownika. Wykonanie procedury usunięcia Konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości Konta i zablokowanie Adresu Elektronicznego.

2. Interia.pl może rozwiązać Umowę na warunkach Regulaminu z powodu:

a. istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, tj.:

i. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale XII Regulaminu,

ii. nazwa Adresu Elektronicznego lub Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

iii. nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

iv. Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

v. Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

vi. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad korzystania z Serwisów , działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL,
vii. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

viii. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Interia.pl  umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta pocztowego,

ix. Użytkownik cofnie zgody o których mowa w ust.4 powyżej i nie dokona zamówienia Konta Płatnego,

b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej.

3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta lub też poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Koncie.

5. Na co najmniej 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym upływie okresu wykupionego abonamentu. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament, INTERIA.PL nie uzyska potwierdzenia dokonania kolejnej wpłaty opłaty abonamentowej, Konto Płatne wygasa z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

6. Przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości SMS lub wykupienie opcji Konto Płatnego wskutek skorzystania przez Użytkownika z Usługi SMS lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego lub podmiot – organizatora promocji w przypadku kodów promocyjnych.

7. W przypadku Konta Płatnego Umowa na Usługę wygasa z dniem upływu Okresu podstawowego abonamentu. Każdy z Użytkowników może:

a. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości w sposób opisany w ust. 4 rozdz. VI Regulaminu. W takim przypadku, w przypadku uchybienia terminu wniesienia stosownej opłaty na kolejny okres abonamentowy Konto Płatne automatycznie zmieni się w Konto Bezpłatne. W każdym momencie trwania Usługi Konta Bezpłatnego, Użytkownik może wnieść stosowną opłatę i zmienić zakres Usługi na Konto Płatne. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych  w trybie ust. 5 rozdz. VI Regulaminu zostanie wstrzymane.

b. Aktywować ponownie Adres Elektroniczny w Okresie wygaszenia.

 

VIII. REJESTRACJA

1. Podając dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które INTERIA.PL będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w rozporządzeniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

3. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Konta lub Usługi – informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

4. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Usługodawca – Grupa INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a.

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w ramach ścieżki rejestracji, dodatkowo Administrator wysyła informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową.

6. Administrator informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl  publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej formie.

7. Czynności opisane w rozdz. VI ust.7 lit. c powyżej mogą być także wykonywane za pomocą systemów przekazujących  informacje automatycznie, łączenie Twoich danych z informacjami dotyczącymi Twoich cech lub zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do Twoich znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie). Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z profilowanego marketingu i aktywować Konto Płatne.  Administrator przetwarza dane w powyższych celach na podstawie realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora danych.

8. Administrator poza wskazanymi w nocie informacyjnej o której mowa w ust. 11 poniżej, przewiduje się następujące cele drugorzędne:

a. przeniesienie danych do archiwum,

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,

d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

9. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z opcji Konta Bezpłatnego Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze korzystanie z Usługi bez opłat wymaga od Użytkownika wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w sposób umożliwiający INTERIA.PL dokonywania operacji na danych osobowych Użytkownika w celu kierowania do Użytkownika spersonalizowanej reklamy. Powyższe operacje na danych osobowych dokonywane są przez INTERIA.PL z poszanowaniem praw Użytkownika, umożliwiają INTERIA.PL świadczenie usługi za darmo, gdyż dopasowanie reklam do preferencji użytkownika umożliwia INTERIA.PL zarabianie na reklamach.

10. INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi,

b. realizacji płatności za Konto Płatne lub inne opcje płatne dostępne w ramach Usługi,

c. zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych,

d. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,

e. poznawania preferencji reklamowych na podstawie sposobu korzystania z poszczególnych funkcjonalności i wyświetlania reklam, które mogą lepiej odpowiadać zainteresowaniom Użytkownika (w przypadku Kont bezpłatnych),

f. w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

11. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez INTERIA.PL, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych
w tym .m.in.:

a. podstawy prawnej przetwarzania danych,

b. celów przetwarzania danych,

c. odbiorców danych ,

d. zakresie przetwarzanych danych,

e. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

 

IX. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi,

d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Konta (tzw. quota) w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie XV  Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi, w sytuacji gdy, w trybie rozdz. XIV  Regulaminu, zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej.

 

X.  CENY I PROMOCJE

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Usługi zamieszczonych na stronie Serwisu. Ceny Usług w zamówieniu złożonym przez Użytkownika  przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Użytkownika wiążące.

2. Ceny w ramach Serwisu zawierają wszelkie należne i  podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty  przez Użytkownika może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. INTERIA.PL  określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków promocji.

4. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

XI.  ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez INTERIA.PL i prezentowanego na stronach Serwisu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.

b. użycie kodu promocyjnego w ramach działań promocyjno-marketingowych prowadzonych przez INTERIA.PL lub inny podmiot (np. konkursów, gratyfikacji),

c. poprzez zamówienie Usługi SMS.

2. Termin płatności za zamówioną Usługę w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.

3. Jeżeli Użytkownik  dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

4. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

5. Płatności za Usługi mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez INTERIA.PL lub operatora płatności PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

6. Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika).

7. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego bankiem.

8. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi.

9. Wpłaty na rzecz INTERIA.PL dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399).

10. Okres świadczenia Usługi Kont Odpłatnych, jest zależny od wysokości wniesionej opłaty abonamentowej. Abonament obejmuje okres od momentu dokonania aktywacji opcji Konto Płatnego do momentu upływu okresu, na który został wykupiony abonament. W przypadku wniesienia przez Użytkownika kolejnej opłaty abonamentowej okres świadczenia usług jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament.

11. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich jakimi Użytkownik posługuje się przy realizowaniu płatności, tj.: banków, operatorów telekomunikacyjnych itp.

12. Wnoszone przez Użytkowników opłaty związane ze świadczeniem Usługi przez INTERIA.PL nie uwzględniają kosztów Użytkowników związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania, czy też konfiguracją oprogramowania.

13. Na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług, Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  wyraża zgodę na dokumentowanie transakcji poprzez wystawianie i przekazywanie faktur (a także duplikatów faktur, faktur korygujących oraz not obciążeniowych i uznaniowych) drogą elektroniczną, zapisanych w formacie PDF na Adres Elektroniczny.

14. Akceptując Regulamin  Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego   akceptuje wyżej wymieniony sposób przekazywania i odbioru faktur. Jednocześnie Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego   przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że chwilą doręczenia wiadomości e-mail z fakturą jest chwila zamieszczenia maila z fakturą na serwerze INTERIA.PL.

 

XII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

3. INTERIA.PL w ramach wiadomości przesyłanych Użytkownikowi na podstawie upoważnień Użytkownika opisanych w ust. 4 Regulaminu , nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, których produkty i usługi są reklamowane w powyższych wiadomościach.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez INTERIA.PL.

b. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli Użytkownik Konta nie logował się do Konta przez okres dłuższy niż 366 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,

c. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia.

d. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia.

e. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania dóbr Użytkowników przez treści wysyłane z tych adresów .

f. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

g. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila).

5. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na serwerach INTERIA.PL, w szczególności INTERIA.PL nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku Kont dla logowania i dla sesji.

6. INTERIA.PL zobowiązuje się do świadczenia Usługi, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania Umowy lub naruszenia Regulaminu.

7. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, INTERIA.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

8. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

b. wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL.

9. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

b. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników,

c. treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości,

d. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL (działanie osób trzecich).

10. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do nieujawniania hasła do konta e-mail po śmierci Użytkownika.

11. Użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia w razie śmierci hasła dostępowego do konta e-mail rodzinie poprzez skierowanie do INTERIA.PL stosownego oświadczenia na piśmie.

 

XIII. SERWIS FORUM

1. Właścicielem Serwisu Forum oraz dostawcą usługi elektronicznej Forum jest INTERIA.PL.

2. Warunkiem dostępu do pełnej funkcjonalności Forum jest posiadanie Konta .

3. Z Forum mogą korzystać:

a. Użytkownicy w pełnym zakresie,

b. Inni użytkownicy Internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Forum.

4. Użytkownicy oraz użytkownicy Internetu przeglądający Forum przyjmują do wiadomości, że ze względu na umieszczenie Forum w strukturze Portalu ma do nich zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług przez INTERIA.PL, który jest akceptowany w momencie uruchomienia stron internetowych Portalu, a publikowany w stopce każdej stron internetowych Portalu.

5. Użytkownik ma prawo do:

a. przeglądania Forum,

b. zamieszczania informacji zgodnie z Regulaminem.

6. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie czynności w ramach Forum Użytkownik podejmuje na własne ryzyko, w szczególności ma na uwadze, że z uwagi na hostingowy charakter Serwisu Forum, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej,

b. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu Forum przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile uniemożliwi do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c. zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu Forum, i to z jakichkolwiek przyczyn,

7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu Forum w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu Forum bez podania przyczyn,

c. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji takich, jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu Forum na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu Forum lub korzystania z niego innym Użytkownikom.

d. usunięcia:

i. wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, z tym zastrzeżeniem, że INTERIA.PL nie będzie podejmować czynności polegających na uprzednim sprawdzaniu i monitorowaniu umieszczanych treści oraz nie jest do takich działań zobowiązana,

ii. treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika treści, komentarzy lub wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie Forum oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających prawa wyłączne oraz dobra osobiste innych osób, propagujących przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje.

9. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Forum informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu Forum do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (Spam).

10. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu Forum do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

11. Działalność Użytkowników Serwisu Forum związana z publikacja treści, wpisów czy komentarzy nie jest działalnością dziennikarską w rozumieniu ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r.) a jedynie realizacją prawa każdego obywatela do wyrażania własnych poglądów, określonym w art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm.).

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie Forum, usunięcie Konta Bezpłatnego czy Płatnego powoduje również usunięcie Konta w Serwisie Forum.

 

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres Interia.pl:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika oraz ewentualnie dowody na ich poparcie,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. są rozpatrywane na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług prze PayU S.A.

4. Zgodnie z najlepszą wiedzą INTERIA.PL na dzień wejścia w życie Regulaminu, PayU S.A. przyjmuje reklamacje w formie pisemnej przesłane faxem na numer: +48 (61) 630 61 05 lub listem na adres Spółki PayU S.A.: a. ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

6. Zgłoszone reklamacje Spółka PayU S.A. rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia.

 

XV. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności w poszczególnych Serwisach Użytkownikowi, który w sposób rażący lub uporczywy:

a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Usługi, Serwisu lub Serwisów,

b. narusza prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c. narusza postanowienia rozdziału VII ust. 2 lit. a Regulaminu

d. zamieszcza wpisy i komentarze wypełniające znamiona określone w rozdziale VIII ust. 8 lub ust. 9.

2. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

a. odczytanie haseł innych Użytkowników,

b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,

c. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji o charakterze niezamówionych informacji handlowych – SPAMu będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

3. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika, np. w wyniku otrzymania „wiarygodnej informacji”, INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

a. zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez INTERIA.PL uznane za niepożądane, INTERIA.PL zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

6. Zakazane jest korzystanie z usługi Konta w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

7. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Usługi treści o charakterze bezprawnym.

8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.

2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i INTERIA.PL, lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez  Serwis dotychczasowych usług;

5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie lub aplikacji pocztowej – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k., Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem „poczta”.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Pobierz poprzednią wersję Regulaminu w formie .pdf

Pobierz regulamin w formie .pdf